หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มส.เห็นชอบการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี 2553  :: ๑๗/๐๔/๒๐๑๐  

  ขอเชิญทดสอบบทเรียนออนไล์ วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท บนเว็บไซต์ mcu   :: ๑๗/๐๔/๒๐๑๐  

  ผู้อำนวยการกองแผนงาน ยันโครงการก่อสร้างหอประชุม มวก.๔๘ พรรษาเสร็จทันพิธีประสาทปริญญา ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  :: ๑๖/๐๔/๒๐๑๐  

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผนึกกำลังกับผู้นำ 3 ศาสนา เตือนสติสังคมไทย   :: ๑๖/๐๔/๒๐๑๐  

  สรุปภาพรวมการคัดเลือกทูตวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๓  :: ๑๓/๐๔/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร : การบริหารเว็บไซต์ webadmin ส่วนงาน  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)  :: ๑๔/๐๔/๒๐๑๐  

  ศูนย์การแพทย์ เมดิไซน์ ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่ศึกษาในมหาจุฬาฯ  :: ๐๗/๐๔/๒๐๑๐  

  คณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน มหาจุฬาฯ  :: ๐๗/๐๔/๒๐๑๐  

  ถวายปัจจัยสนับสนุนงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๓  :: ๐๗/๐๔/๒๐๑๐  

  รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (กำหนดการสอบและที่นั่งสอบ)  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๐  

  ไอที มจร. มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  :: ๐๗/๐๔/๒๐๑๐  

  ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี   :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๐  

  ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปี ๕๓ (รอบที่ ๒ เพิ่มเติม)  :: ๐๙/๐๔/๒๐๑๐  

  Announcement Written and Interview Examination  :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๐  

  ด่วน แจ้งให้บุคลากรทุกรูป / คน ส่งภาระงานของตนเอง  :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๐  

  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ กองกิจการนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๐  

  แจ้งเปลี่ยน Proxy เพื่อเปลี่ยนเส้นทางออกอินเตอร์เน็ตทางหลักตามปกติ  :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๐  

  พระธรรมโกศาจารย์ : โครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ปฏิบัติธรรม น้อมนำถวายแด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๐  

  ผอ.สพ.ให้การรับรองพระสงฆ์ และชาวพุทธจากเกาหลีใต้  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๐  

  พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๐  

  ขอแสดงความยินดีบุคลากรของคณะพุทธศาสตร์ได้รับพระราชทานถวายเข็ม “ สธ ”  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๐  

  พระมหานายกะแห่งศรีลังกาเยี่ยมชม มจร   :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๐  

  พระมหานายกะแห่งศรีลังกาเยี่ยมกัมพูชา   :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๐  

  ผอ.สพ.ถวายการรับรองพระมหานายกะแห่งศรีลังกา   :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๐  

  รายนามบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๓  :: ๐๒/๐๔/๒๐๑๐  

  รายนามว่าที่บัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ๒๕๕๓  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๐  

  ประมวลภาพการสัมภาษณ์ "อาสาสมัครช่วยงานวิสาขบูชา" หรือ ทูตวิสาขะ รอบที่ ๑   :: ๒๔/๐๓/๒๐๑๐  

  ๒๖ มี.ค.๕๓ : รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมโครงการแรงงานไทยถวายสัตย์ ณ มจร วังน้อย  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๐  

  ผอ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ต้อนรับพระสังฆราชศรีลังกา  :: ๒๕/๐๓/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓     ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕