หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  แจ้งวิธีการติดตั้ง Proxy เพื่อออกอินเตอร์เน็ตทางสำรอง  :: ๒๒/๐๓/๒๐๑๐  

  เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าสักการะพระธรรมโกศาจารย์  :: ๒๒/๐๓/๒๐๑๐  

  แจ้งว่าที่พุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ลงทะเบียนรับปริญญาประจำปี ๒๕๕๓  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๐  

  สิทธิประโยชน์ทางภาษีของนายจ้างและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามประมวลรัษฎากร  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่ามพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๐  

  แจ้งการลงทะเบียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓   :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๒  :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๐  

  รับสมัครผู้เข้าอบรม ผู้ตรวจรายงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา  :: ๒๔/๐๓/๒๐๑๐  

  ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๐  

  การสอบวัดผลการศึกษา ภาคที่ ๒ ปี ๒๕๕๒  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๐  

  มจร : จัดอบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการการประชุมแบบมืออาชีพ  :: ๑๖/๐๓/๒๐๑๐  

  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๐  

  ประกาศผลผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๑๕/๐๓/๒๐๑๐  

  มจร นครพนม ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๒  :: ๑๖/๐๓/๒๐๑๐  

  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ : ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ ยิ่งใหญ่สุดยอดนักเทศน์ระดับประเทศ ครั้งแรก ณ อุโบสถกลางน้ำ วังน้อย  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๐  

  อธิการบดีต้อนรับคณะสงฆ์ญี่ปุ่น  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๐  

  แจ้งให้บุคลากรทุกรูป/คน ส่งภาระงานของตนเอง  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๐  

  มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระญาณวโรดม  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๐  

  มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระพุทธโฆษจารย์  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร เข้าประชุมสมัชชาปฏิรูปการศึกษาฯ   :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์หารือการวิจัยพระพุทธศาสนากับพระนักวิชาการญี่ปุ่น   :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๐  

  หลวงพ่อชำนาญ สนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่า มจร.  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๐  

  รายนามผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๙ ได้ ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๔๓ รูป  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๐  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมจัดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ครั้งที่ ๒  :: ๐๗/๐๓/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดี มจร หารือการทำกิจกรรมภาวนาร่วมกับนักบวชหมู่บ้านพลัม  :: ๐๙/๐๓/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร หารือเรื่องการสอนเซนจากประเทศญี่ปุ่น ใน มจร  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๐  

  สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๐  

  มจร จับมือ ทรูวิชั่นจัดรายการโทรทัศน์เผยแพร่ทาง TNN2 ช่อง 8  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๐  

  คณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบประจำคณะสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาข้อสอบปีการศึกษา ๒๕๕๒  :: ๐๕/๐๓/๒๐๑๐  

  ค้นพบพระไตรปิฏกอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี เตรียมนำมาแสดงในประเทศไทย ประเดิม ๓ วัน ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา  :: ๐๖/๐๓/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔     ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕