หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๑๓/๑๑/๒๐๐๙  

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต พธ.ม. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  :: ๑๑/๑๑/๒๐๐๙  

  งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  :: ๑๑/๑๑/๒๐๐๙  

  ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2552  :: ๐๔/๑๑/๒๐๐๙  

  ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 54  :: ๐๔/๑๑/๒๐๐๙  

  เริ่มแล้ว สถาบันภาษามหาจุฬาฯ นัดสัมภาษณ์ ๓ พ.ย.๕๒  :: ๐๒/๑๑/๒๐๐๙  

  ไอที มจร : เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และบริการนิสิต  :: ๓๑/๑๐/๒๐๐๙  

  กำหนดการทอดกฐิน ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา  :: ๓๐/๑๐/๒๐๐๙  

  แจ้งปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย  :: ๓๐/๑๐/๒๐๐๙  

  การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคที่ ๒/๕๒   :: ๓๐/๑๐/๒๐๐๙  

  เชิญชมการถ่ายทอดสดการประชุมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  :: ๒๔/๑๐/๒๐๐๙  

  อนุกรรมการกลั่นกรองวิจัย มจร ให้ความเห็นชอบวิจัย ๕๓  :: ๒๒/๑๑/๒๐๐๙  

  ประกาศ การลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม ภาคการศึกษาที่ 2/2552  :: ๒๑/๑๐/๒๐๐๙  

  เริ่มแล้วมหกรรม กีฬาสัมพันธ์ มจร. หรือ MCU GAMES 2009 ครั้งที่ 5  :: ๓๑/๑๐/๒๐๐๙  

  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองคณบดีรูปใหม่  :: ๒๑/๑๐/๒๐๐๙  

  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  :: ๒๑/๑๐/๒๐๐๙  

  แจ้งทุกส่วนงานสรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  :: ๒๑/๑๐/๒๐๐๙  

  แจ้งทุกส่วนงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส ๔)  :: ๒๐/๑๐/๒๐๐๙  

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  :: ๒๐/๑๐/๒๐๐๙  

  แจ้งข่าวผู้มีจิตศรัทธาบริจาคพระไตรปิฎก  :: ๒๐/๑๐/๒๐๐๙  

  บัณฑิตวิทยาลัยแนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนผ่านเว็บได้แล้ว  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๙  

  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย : สร้างเวทีนิสิตปริญญาเอก  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๙  

  การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2552  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๙  

  The 2nd Internation Seminar on Buddhist Rearch 2553/2010  :: ๐๔/๑๑/๒๐๐๙  

  เปิดแล้ว ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียนดีมีทุนการศึกษา  :: ๑๕/๑๐/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมงานวันพระปิยมหาราช ทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๙  

  ชงครม.เพิ่มเงินพนักงานม.นอก ระบบ   :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๙  

  งปม.๕๓ : การปรับปรุงจำนวนนิสิตวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์   :: ๐๓/๑๐/๒๐๐๙  

  เอกอัครราชทูต สหรัฐฯประจำประเทศไทย เยี่ยมชม มจร  :: ๐๓/๑๐/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙     ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕