หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการผลิตสื่อการศึกษาเชิงปฏิสัมพันธ์  :: ๑๖/๐๗/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ มจร วังน้อย  :: ๑๖/๐๗/๒๐๐๙  

  ชงตั้ง มจร.ยุโรป-อเมริกาเผยแผ่พุทธ  :: ๑๐/๐๗/๒๐๐๙  

  มหาจุฬาฯจี้ศธ.พัฒนาครูจริยธรรม   :: ๑๐/๐๗/๒๐๐๙  

  พระธรรมทูตปรับแผนทำงาน  :: ๑๐/๐๗/๒๐๐๙  

  มจร.จับตาครูพระแชตนร.ยามวิกาล   :: ๑๐/๐๗/๒๐๐๙  

  บัณฑิตวิทยาลัยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี'๕๑  :: ๑๖/๐๗/๒๐๐๙  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ระบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์ (Web Blog)  :: ๐๔/๐๗/๒๐๐๙  

  รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะสังคมศาสตร์ มจร ประจำปี ๒๕๕๑  :: ๐๔/๐๗/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร รับถวายทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๐๒/๐๗/๒๐๐๙  

  1-3 ก.ค.52_คณะพุทธฯ รับการประเมิน QA  :: ๐๒/๐๗/๒๐๐๙  

  มจร จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลจัดตั้งกองทุนการศึกษาพระนิสิต  :: ๐๒/๐๗/๒๐๐๙  

  มหาวิทยาลัยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๐๒/๐๗/๒๐๐๙  

  ประกาศ มจร เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  :: ๐๒/๐๗/๒๐๐๙  

  การจัดการความรู้ในองค์กรพระพุทธศาสนายุคใหม่  :: ๓๐/๐๖/๒๐๐๙  

  นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ๕ ประเทศ ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง “อารยธรรมพระพุทธศาสนาในลุ่มน้ำโขง”  :: ๒๗/๐๖/๒๐๐๙  

  ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ไตรมาสที่ ๓  :: ๒๗/๐๖/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการสาขาวิชาชีวิตและความตาย ครั้งที่ ๒   :: ๒๗/๐๖/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานในพระอุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย  :: ๒๗/๐๖/๒๐๐๙  

  ผู้แทน มจร.มุทิตาสักการะประธานสงฆ์เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  :: ๑๔/๐๗/๒๐๐๙  

  ผู้แทน มจร.ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย  :: ๑๔/๐๗/๒๐๐๙  

  เปิดรับสมัครเรียนภาษาบาลีหลักสูตรประกาศนียบัตร (ประชาชนทั่วไป)  :: ๐๑/๐๗/๒๐๐๙  

  ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการอบรม Digital Collection  :: ๒๗/๐๖/๒๐๐๙  

  สัมมนาจัดทำต้นฉบับรายวิชาในวิชาแกนพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   :: ๒๙/๐๖/๒๐๐๙  

  จาริกธรรม ณ กาญจนบุรี  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๒  

  บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ มจร เข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ ครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ  :: ๑๔/๐๖/๒๐๐๙  

  คณาจารย์ กับการสอนเชิงประสิทธิภาพ ( Effective Teaching )  :: ๑๓/๐๖/๒๐๐๙  

  แจ้งการบันทึกลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน  :: ๑๒/๐๖/๒๐๐๙  

  เพลง มจร  :: ๑๑/๐๖/๒๐๐๙  

  พระธรรมทูตทั่วโลกลงนามปฏิญญาวอชิงตันดีซีเร่งจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตสาย  :: ๑๑/๐๖/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔     ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕