หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มติเอกฉันท์ ไทย เจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๒  :: ๒๐/๐๙/๒๐๐๘  

  ชาวพุทธเห็นชอบจัดวิสาขบูชาโลกที่ไทย ปี ๒๕๕๒  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๘  

  ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๑ นิสิตสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว  :: ๑๘/๐๙/๒๐๐๘  

  มหาจุฬาฯ เตรียมเปิดปริญญาโท ที่เกาหลีใต้  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๘  

  มหาจุฬาฯ ประกอบพิธีมอบปริญญากิตติมศักดิ์ภิกษุณีเกาหลีใต้  :: ๑๑/๐๙/๒๐๐๘  

  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี  :: ๑๘/๐๙/๒๐๐๘  

  ตารางสอบภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑  :: ๑๕/๐๙/๒๐๐๘  

  นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาพระพุทธศาสนา-ปรัชญา ทัศนศึกษานอกสถานที่   :: ๑๑/๑๑/๒๐๐๘  

  นิสิตตกรุ่นรายงานตัวเพื่อขอสำเร็จการศึกษา  :: ๑๕/๐๙/๒๐๐๘  

  ยืนยันประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลกพร้อมเจริญพุทธมนต์เพื่อสันติสุข  :: ๑๑/๐๙/๒๐๐๘  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ  :: ๑๘/๐๙/๒๐๐๘  

  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการวิจัย งปม. ๕๓  :: ๐๑/๑๐/๒๐๐๘  

  กำหนดการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการวิจัย  :: ๐๑/๑๐/๒๐๐๘  

  พระครูปุริมานุรักษ์ ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๐๓/๐๙/๒๐๐๘  

  คณะ ทำงานโครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิธรรมกาย และ ผู้แทนสมาคมวิชาการ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะผู้แทนจาก มจร  :: ๐๑/๐๙/๒๐๐๘  

  ศิษยานุศิษย์ถวายมุทิตาสักการะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  :: ๐๓/๐๙/๒๐๐๘  

  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโครงการวิจัย งปม.๕๒  :: ๐๑/๑๐/๒๐๐๘  

  นัดประชุมและประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งปม.๕๓ (เพิ่มเติม)   :: ๐๑/๑๐/๒๐๐๘  

  มจร. แนะนำการใช้ระบบ e-Learning การสอนออนไลน์ ครั้งแรก  :: ๒๘/๐๘/๒๐๐๘  

  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจเยี่ยม มจร เชียงใหม่  :: ๒๗/๐๘/๒๐๐๘  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  :: ๒๕/๐๘/๒๐๐๘  

  บัณฑิตวิทยาลัย มจร สัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น  :: ๒๓/๐๘/๒๐๐๘  

  สืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะ  :: ๒๓/๐๘/๒๐๐๘  

  มหาวิทยาลัยเห็นชอบผ่านงานวิจัย กว่า ๘๒ เรื่อง  :: ๒๕/๐๘/๒๐๐๘  

  อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ ม.มจร.เข้าร่วม ประชุมสัมมนานานาชาติ   :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๘  

  นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีศึกษาดูงาน มจร  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๘  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ MCU E-Learning .ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารเทศ ชั้น ๕ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  :: ๒๒/๐๘/๒๐๐๘  

  จนท.สถาบันวิจัยฯประชุมเชิงปฏิบัติการ NRPM  :: ๑๙/๐๘/๒๐๐๘  

  นิสิตคณะสังคมศาสตร์ยอดหนักอ่าน  :: ๑๘/๐๘/๒๐๐๘  

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ๕๐ ตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย  :: ๑๘/๐๘/๒๐๐๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓     ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕