หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร จัดงานวันแม่แห่งชาติ  :: ๐๕/๐๘/๒๐๐๗  

  มจร สูญเสียอดีตผู้บริหารระดับสูง  :: ๐๖/๐๘/๒๐๐๗  

  คณาจารย์คณะพุทธศาสตร์ เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (Q.A.)  :: ๑๐/๐๘/๒๐๐๗  

  เปิดสอนภาษาบาลีประกาศนียบัตร สำหรับประชาชน  :: ๑๐/๐๘/๒๐๐๗  

  การขอหนังสือแจกแบบสอบถามหรือเครื่องมือประกอบการทำวิจัย  :: ๒๐/๐๘/๒๐๐๗  

  การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550  :: ๑๐/๐๘/๒๐๐๗  

  มจร จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2550  :: ๐๕/๐๘/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร เข้าร่วมประชุมกรรมการสภาผู้นำศาสนา ณ สิงค์โปร์   :: ๐๒/๐๘/๒๐๐๗  

  มจรดูงานการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในฮ่องกง  :: ๐๒/๐๘/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษในฮ่องกง   :: ๐๒/๐๘/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร ไปปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ ฮ่องกง  :: ๐๓/๐๘/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร ร่วมแสดงมุทิตาประธานพุทธสมาคม ฮ่องกง  :: ๐๓/๐๘/๒๐๐๗  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์หารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมิน  :: ๐๓/๐๘/๒๐๐๗  

  ผู้บริหาร มจร เยี่ยมชมวัดท่านอินามิ ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๓/๐๘/๒๐๐๗  

  เรื่องการรายงานจำนวนนิสิตและการเก็บข้อมูลพื้นฐานของนิสิต  :: ๐๑/๐๘/๒๐๐๗  

  การโอนและเทียบโอนผลการศึกษาของปริญญาตรีต่อเนื่อง  :: ๐๑/๐๘/๒๐๐๗  

  แจ้งข่าวเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทุกส่วนงานเพื่อทราบ  :: ๐๒/๐๘/๒๐๐๗  

  การติดตามโครงการวิจัยปี ๔๗ - ๔๙  :: ๐๔/๐๘/๒๐๐๗  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กล่าวบรรยายพิเศษต่อผู้ประเมินคุณภาพภายในของมจร.   :: ๒๕/๐๗/๒๐๐๗  

  สรุปการสัมมนาการบริหารความเปลี่ยนแปลง  :: ๒๕/๐๗/๒๐๐๗  

  อบรมเพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๒๕๕๐  :: ๒๖/๐๗/๒๐๐๗  

  วิปัสสนา : ยาแก้วิกฤติ  :: ๒๒/๐๗/๒๐๐๗  

  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิและซื้อที่ดินถวาย มจร  :: ๒๑/๐๗/๒๐๐๗  

  ประกาศผลสอบภาคการศึกษาที่ 2/2549 ทุกคณะชั้นปีผ่านเวบ  :: ๒๑/๐๗/๒๐๐๗  

  ประมวลการอบรมบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๕๐  :: ๑๕/๐๘/๒๐๐๗  

  ฝากถึงนิสิตรุ่นที่ 53(ด่วนที่สุด)  :: ๒๐/๐๗/๒๐๐๗  

  โครงการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความเปลี่ยนแปลง  :: ๑๘/๐๗/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร.เดินทางไปร่วมพิธีสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจ๋ รุ่นที่ ๑  :: ๑๘/๐๗/๒๐๐๗  

  แจ้งข่าวกองแผนงาน "เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไต0"  :: ๑๗/๐๗/๒๐๐๗  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติผู้ดูแลระบบเครื่อข่ายเน้นภาคปฏิบัติ  :: ๑๖/๐๗/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕     ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕