หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประชุมสภา ICDV/IABU นำโดยอธิการบดี มจร เตรียมจัดวันวิสาขบูชาโลก (The Day of Vesak)  :: ๒๗/๐๑/๒๐๑๖  

  ระดมความคิด ในเสวนาการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น เฉลิมพระเกียรติ ฯ  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๖  

  ขอเชิญร่วมโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๖  

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนิสิตหลักสูตรนานาชาติ  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๖  

  ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ : COMMON BUDDHIST TEXT: GUIDANCE AND INSIGHT FROM THE BUDDHA  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๖  

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนิสิต  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๖  

  มจร จัดเสวนา การพัฒนาจิตใจในสายตาพระตะวันตก  :: ๒๗/๐๑/๒๐๑๖  

  สกอ ประชาสัมพันธ์ ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET  :: ๑๙/๐๑/๒๐๑๖  

  ประกาศ การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559  :: ๑๙/๐๑/๒๐๑๖  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  :: ๑๙/๐๑/๒๐๑๖  

  แนะใช้ไอทียกระดับพระธรรมทูตไทยสู่เวทีโลก  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๖  

  พระทำวิจัยพบศีล5ช่วยลดทำแท้งของวัยรุ่นได้  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๖  

  ร่วม การเสวนาระหว่างความเชื่อและการอยู่ร่วมกันโดยสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม  :: ๒๗/๐๑/๒๐๑๖  

  มจร พร้อมใจบูชาครู ในพิธีครุฐานียบูชาแด่พระพรหมคุณาภรณ์ ณ วัดญาณเวศกวัน  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๖  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 12 อัตรา  :: ๑๕/๐๑/๒๐๑๖  

  ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ ตั้งชื่อกลุ่ม/คณะทำงาน ลงสมัครเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๖  

  สถาบันภาษา มจร เปิดสอนภาษาเกาหลี !!!  :: ๑๒/๐๑/๒๐๑๖  

  ดาวโหลด เอกสารรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  รับสมัคร นายกองค์กรบริหารนิสิต มจร.ส่วนกลาง  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  ประกาศ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ครั้งที่ ๒  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  ทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 59 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดรับพระภิกษุเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๖  

  ประชุมหลักสูตรพุทธศาสนาสิงคโปร์ ภาคภาษาอังกฤษและจีน  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๖  

  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร. บุญยง ว่องวานิช   :: ๐๕/๐๑/๒๐๑๖  

  ดูงานสอบผู้ทรงพระไตรปิฏก ปีที่ 68 ของคณะสงฆ์เมียนมาร์   :: ๐๑/๐๑/๒๐๑๖  

  วิทยาลัยพระธรรมทูตร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อชีวิตที่เป็นสุข  :: ๐๑/๐๑/๒๐๑๖  

  ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2559 แก่ประชาชน  :: ๐๑/๐๑/๒๐๑๖  

  ขอเชิญร่วมงาน   :: ๒๙/๑๒/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒     ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕