หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สำรวจพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของ มจร   :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร. ตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตพัฒนาอาสาชาวเขา และเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้าง อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร   :: ๑๑/๑๑/๒๐๑๕  

  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๘/๑๑/๒๐๑๕  

  กำหนดการ งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๕  

  ภูฏานจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการ  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๕  

  นิสิต มจร.ส่วนกลาง ร่วมพิธีเปิด   :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี มจร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา  :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๕  

  สัมมนานานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนาในศรีลังกาและไทย  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๕  

  ประธานาธิบดีแห่งศรีลังกามอบพระพุทธรูปหินแกะสลัก  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๕  

  พระสงฆ์ ผู้นำไทย-ศรีลังกา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๕  

  ต้อนรับพระมหานายกะสยามนิกายฝ่ายมัลวัตตะ แห่งศรีลังกา   :: ๐๑/๑๑/๒๐๑๕  

  จีนจัดประชุมพุทธโลกมุ่งสร้างสันติภาพ  :: ๒๗/๑๐/๒๐๑๕  

  กำหนดการตรวจเยี่ยมงานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา  :: ๒๖/๑๐/๒๐๑๕  

  มจร ประชุมชาวพุทธโลก ครั้งที่ 4 จัดยิ่งใหญ่ที่ประเทศจีน  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๕  

  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด รายการพิเศษ   :: ๒๑/๑๐/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์  :: ๒๑/๑๐/๒๐๑๕  

  พระธรรมทูตไทยร่วมถกสภาศาสนาโลก  :: ๑๙/๑๐/๒๐๑๕  

  ผู้บริหาร มจร ร่วม ฉลอง ๙๐ ปี ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์จีน  :: ๑๗/๑๐/๒๐๑๕  

  พระมหาเถระ จากเกาหลีเข้าพบอธิการบดีและฟังบรรยายพิเศษ  :: ๑๕/๑๐/๒๐๑๕  

  ร่วมฉลอง 90 ปี วิทยาลัยสงฆ์หมินหนาน  :: ๑๕/๑๐/๒๐๑๕  

  มจร ประชุมเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีศรีลังกา ณ ทำเนียบรัฐบาล  :: ๑๔/๑๐/๒๐๑๕  

  ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี ๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ๘๔ พรรษา  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๕  

  อธิการบดี มจร มอบหมายผู้แทนสักการะศพและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายประธานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๕  

  การประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๕  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ หอจดหมายเหตุพุทธทาส GISTDA  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๕  

  สถาบันภาษาพัฒนาบุคลากรด้านภาษา ๑ คน ๑ ส่วนงาน รองรับศูนย์กลางพุทธโลก   :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๕  

  ไทยลาว ถวายอาลัย หลวงพ่อ ดร.พระมหาผ่อง  :: ๐๘/๑๐/๒๐๑๕  

  มหาจุฬาฯ และสมาคมวิสาขบูชาโลก ประชุมเตรียมฉลองวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๓  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔     ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕