หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  อบรมการทำโครงการวิจัยเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  :: ๑๒/๐๙/๒๐๑๕  

  กำหนดการ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   :: ๑๑/๐๙/๒๐๑๕  

  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๕  

  สถาบันภาษา มหาจุฬาฯ จัดโครงการภาษาอังกฤษ ๑ คน ๑ ส่วนงาน รองรับอาเซียน  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๕  

  ปีติพจน์ ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต ปราชญ์แห่งสยามในยุคโลกาภิวัตน์  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๕  

  พระบัญชาตั้ง กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาฯ มจร.'ชุดใหม่'...  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๕  

  งานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี  :: ๑๖/๐๙/๒๐๑๕  

  พระบัญชาตั้ง กก.สภาฯ มจร.'ชุดใหม่'...สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้ง  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๕  

  รองอธิบดีกรมเอเชียใต้และแปซิฟิค หารือกิจกรรม สัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา 60 ปี  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๕  

  สถาบันภาษามหาจุฬาฯ เปิดสอนภาษาเวียดนามและภาษาพม่าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๕  

  รอง ฯ กต. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรและคัดเลือกผู้รับทุน  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๕  

  เชิญร่วมงานถวายทุนการศึกษากองทุนพระพรหมบัณฑิต  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๕  

  มจร ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบ SIBA ศรีลังกา   :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๕  

  ผู้บริหารสถาบันสมทบดองกุกชอนบอบเข้าพบรองอธิการบดี  :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๕  

  บทธรรมกถาของพระพรหมบัณฑิต ณ ราชประสงค์  :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๕  

  คณะสงฆ์ไทย - พม่าประสานมือ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๕  

  พิธี 'เสริมสร้างมงคลเมือง' ทำบุญ ๕ ศาสนา อุทิศส่วนกุศลผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดแยกราชประสงค์   :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๕  

  เรียกขวัญ-ฟื้นเชื่อมั่น "แยกราชประสงค์"  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๕  

  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๕  

  เปิดโควตาสมณศักดิ์สำหรับมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๕  

  ครบรอบ ๓ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๕  

  รอง ฯ กต. ปฏิบัติศาสนกิจและช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมียนมาร์   :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๕  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘   :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๕  

  พิธีทำบุญตักรบาตรทางเรือ พระสงฆ์ ๘๔ รูป ถวายพระราชกุศล  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๕  

  สัมมนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๕  

  ๑๒ สิงหามหาราชินี และพิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ขอประวัติและพัฒนาการของส่วนงาน เพื่อลงในหนังสือ “ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ยุค พรบ. ๒๕๔๐  :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๕  

  เชิญอ่านวารสาร มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘  :: ๑๔/๐๘/๒๐๑๕  

  คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ โกวิโล) ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่"  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖     ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕