หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๕  

  สามีจิกรรมและพิธีไหว้ของนิสิตต่างประเทศ  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ประชุมนิสิตต่างประเทศ มจร  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ขอเชิญนิสิตต่างประเทศเข้าร่วมประชุม  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๕  

  กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๕  

  มจร จัดค่ายยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม  :: ๑๒/๐๘/๒๐๑๕  

  ประกาศ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๖๑ (ส่วนกลาง)  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๕  

  ประชุมพิจารณาข้อมูลจัดทำแอพลิเคชั่นการเรียนการสอน  :: ๐๖/๐๘/๒๐๑๕  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๕  

  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กษณพงษ์ กีรติกร) ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๕  

  สัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ   :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๕  

  ขออาราธนา /เรียนเชิญเข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย โดย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ   :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๕  

  ธรรมโอวาทอาสาฬหบูชา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ " ๒๘ กรกฎา รำลึกรู้คุณค่าภาษาไทย ร่วมใจเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ "  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทบุคคล   :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๕  

  7 Eleven ร่วมกับ มจร. แสตมป์สร้างวัด สร้างโรงพยาบาล รับบุญ ๒ ต่อ  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๕  

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ๕๘  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๕  

  แผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา มอบ 2 ม.สงฆ์ทำประชาพิจารณ์ ต้องเสร็จภายใน ธ.ค.นี้  :: ๒๗/๐๗/๒๐๑๕  

  กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๕  

  ตั้งสนง.เจ้าคณะภาคที่พุทธมณฑล   :: ๒๓/๐๗/๒๐๑๕  

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานพัสดุ ปี ๒๕๕๘  :: ๒๒/๐๗/๒๐๑๕  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี  :: ๒๐/๐๗/๒๐๑๕  

  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มจร ส่วนกลาง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   :: ๒๐/๐๗/๒๐๑๕  

  สำนักทะเบียนและวัดผล มจร ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำข้อสอบกลาง ( MCU Test) ปีการศึกษา 2558  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๕  

  มจร.จัดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๕  

  การประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม"  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  

  คณะกรรมการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตเเห่งชาติ   :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  

  เกลี้ยงแผงไต้หวัน!เปิดตัวหนังสือ'ธรรมราชา' ภาคภาษาจีน ของพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗     ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕