หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  อธิการบดีประชุมบูรณาการแผนจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๕  

  มหาจุฬาฯ ประชุมร่วมกับศูนย์ประชาสหประชาชาติ ราชดำเนินเพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗   :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๕  

  งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๓ การนี้มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธี  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๕  

  รางวัลจำนงค์ ทองประเสริฐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘  :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๕  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศปฏิบัติศาสนากิจกราบอัฐิพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.ก๊ก กวอง  :: ๐๑/๐๕/๒๐๑๕  

  ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสวิง วงษ์จำนงค์  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๕  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(๒๒ เม.ย.๕๘)   :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๕  

  รายนามบัณฑิตที่สำเร็จกการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ประจำปี 2558  :: ๒๙/๐๔/๒๐๑๕  

  กำหนดการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ โยมมารดาของ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. อธิการบดี มจร  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๕  

  รับสมัครงานอาสาสมัครวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 12  :: ๒๘/๐๔/๒๐๑๕  

  มจร ศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้าผนึกกำลังเปิดโทสันติศึกษา  :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๕  

  กำหนดจัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ครั้งที่ ๒   :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๕  

  แจ้งประกาศและนัดประชุมกรรมการประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๘  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๕  

  กองกิจการนิสิต เยี่ยมโครงการบรรพชาสามเณรฯ ณ ประเทศกัมพูชา  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๕  

  การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๕  

  การจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยมีพระราชวรเมธี,ดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๕  

  ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๕  

  ธรรมสอนใจ‘แก่นพุทธธรรม’โดย‘พระพรหมบัณฑิต’  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๕  

  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๓  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๕  

  เรียนสันติศึกษาเพื่อเป็นวิศวกรสันติภาพอย่างมืออาชีพ  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๕  

  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๕  

  มจร.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโดจีน   :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๕  

  กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๘  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๕  

  เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเยี่ยมพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๑ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๕  

  การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๕  

  โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๕  

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘   :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๕  

  อธิการบดี มจร แนะใช้ศาสนาลดความขัดแย้งเชื่อมวิถีสัมพันธ์  :: ๒๑/๐๔/๒๐๑๕  

  มส.แนะใช้ศาสนาลดความขัดแย้งเชื่อมวิถีสัมพันธ์  :: ๒๑/๐๔/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒     ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕