หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เรียนสันติภาพเพื่อก้าวสู่วิศวกรสันติภาพอย่างมืออาชีพ  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๕  

  วรคติธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  :: ๑๓/๐๔/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิตและคณะร่วมพิธีฌาปนกิจศพมหานายกะเถระ  :: ๑๕/๐๔/๒๐๑๕  

  ประชุมคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘  :: ๑๐/๐๔/๒๐๑๕  

  ตั้งพระเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล  :: ๒๐/๐๔/๒๐๑๕  

  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘   :: ๐๙/๐๔/๒๐๑๕  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความเชื่อ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในอาเซียน  :: ๐๙/๐๔/๒๐๑๕  

  มหาจุฬาฯ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้าประมวลผลสัมฤทธิ์ร่วมมือหลักสูตรสันติศึกษาฯ  :: ๑๑/๐๔/๒๐๑๕  

  ด่วน!!! หลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา เปิดรับสมัครวิศวกรสันติภาพ รุ่นที่ ๓  :: ๑๑/๐๔/๒๐๑๕  

  มจร ถวายความอาลัยการมรณภาพของ พระศรี อุทุกมะ มหานายกะ แห่งสยามนิกาย ฝ่ายอัสสคีริ ศรีลังกา  :: ๑๐/๐๔/๒๐๑๕  

  พิธีเปิดป้าย "ศูนย์มหายานศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี และ ฯพณฯ หวัง โจ๋ อาน รัฐมนตรีว่าการทบวงศาสนา  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๕  

  มจร.จับมือเวียดนามจัดสัมมนา “หลักศาสนาสานสัมพันธ์ประเทศอาเซียน” : พุทธศาสนาเชื่อมชาติลุ่มน้ำโขง  :: ๑๐/๐๔/๒๐๑๕  

  รัฐบาลจีนเปิดศูนย์มหายานศึกษาที่ มจร  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๕  

  พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานมหายานศึกษา โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มจร  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๕  

  บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๕  

  มหาจุฬาฯ ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ”  :: ๐๒/๐๔/๒๐๑๕  

  อนุศาสนาจารย์กองทัพบกสหรัฐ บรรยายถวายความรู้พระธรรมทูต รุ่น ๒๑  :: ๐๒/๐๔/๒๐๑๕  

  ด่วน!!! หลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา เปิดรับสมัครวิศวกรสันติภาพ รุ่นที่ ๓  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๕  

  พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑ เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ เจดีย์พุทธคยา  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๕  

  พิธีเปิดพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑ ศึกษาดูงานอินเดีย-เนปาล  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๕  

  พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ เดินทางไปศึกษาดูงาน อินเดีย-เนปาล  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๕  

  แต่งตั้ง พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการกองบาลีสนามหลวง  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๕  

  กองกิจการนิสิต ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ ในโครงกาส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปัญญาใ้ห้สังคม รุ่น ๖๑  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๕  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัคร สายวิชาการ ๑๒ อัตรา สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๙ อัตรา  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๕  

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๕  

  ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๕  

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๕  

  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร "ปัจฉิมนิเทศ" นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๕  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบรรพชาสามเณร  :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๕  

  “ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จิตรลดาบรรพชาภิวันทน์ ”   :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓     ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕