หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร พร้อมคณะ ได้เดินทางออกจากเมืองทิมปู มุ่งสู่เมืองปูนาคา  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๕  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปเยี่ยมประเทศภูฏานอย่างเป็นทางการ  :: ๒๑/๐๓/๒๐๑๕  

  เอกอัครราชฑูตคาชัคสถานพบอธิการบดี มจร  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๕  

  พระเก่ง มจร เรียนจบปริญญา 15 ใบ  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๕  

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภาวะผู้นำกับการทำงานเด็กและเยาวชน"   :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๕  

  โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๕  

  แผ่นผับประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤูร้อนและบวชเนกขัมมจาริณี   :: ๑๕/๐๓/๒๐๑๕  

  ฟื้นฟู! ธรรมทายาท หลวงพ่อปัญญานันทะ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร   :: ๑๕/๐๓/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะผู้นำเมืองและผู้เข้าประชุมการประชุมผู้นำเมืองในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ครั้งที่ ๓   :: ๑๔/๐๓/๒๐๑๕  

  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชเนกขัมมจาริณีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   :: ๑๓/๐๓/๒๐๑๕  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ : แนวคิด กระบวนการ และการพัฒนาองค์ความรู้" โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๕  

  กองกิจการนิสิต เชิญฟังการสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาฯ 2558  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๕  

  แต่งตั้ง อธิการบดี มจร เป็น ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง และพระศรีคัมภีรญาณ เป็น รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๕  

  พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๕  

  กำหนดการสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรฯ ปี ๒๕๕๘  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๕  

  คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาวิชาการ  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๕  

  การประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ( ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ )  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๕  

  สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดประชุมการใช้ระบบระเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๕  

  กำหนดการสัมมนานิสิตปฎิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐  :: ๐๙/๐๓/๒๐๑๕  

  พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ถวายเป็นอาจารบูชาพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี  :: ๐๙/๐๓/๒๐๑๕  

  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ได้นำคณะเดินทางไปจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ  :: ๐๙/๐๓/๒๐๑๕  

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๐๕/๐๓/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิตตรวจเยี่ยมบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา  :: ๐๔/๐๓/๒๐๑๕  

  โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย  :: ๐๓/๐๓/๒๐๑๕  

  โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๐๓/๐๓/๒๐๑๕  

  อธิการบดี มจร พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เป็นประธาน การประชุม ร่วมด้วย คณะกรรมการจัดทำต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Text : CBT)  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร ตรวจเยี่ยม'พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โดย :กองกิจการนิสิต ร่วมกับ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่   :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๕  

  รองประธานาธิบดีแห่งประเทศสหภาพเมียนม่าร์ เข้าถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๕  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๕  

  มจร ขอเชิญร่วมเสวนา "ปฏิรูปพระพุทธศาสนา :หนทางสู่ความปรองดองของชาติ"   :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔     ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕