หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  จิตวิญญาณครูในศตวรรษที่ ๒๑  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๕  

  มจร จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารและการนำเสนอแบบมืออาชีพ  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๕  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๑๔/๐๑/๒๐๑๕  

  ถวายโล่เกียรติคุณ "รางวัลบุคคลต้นแบบการรณรงค์เพื่อให้สังคมไทยปลอดบุหรี่" แด่ พระพรหมบัณฑิต ดร.ศ. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๕  

  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๕  

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๕  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเยี่ยมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๕  

  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรับปรุงเว็บไซต์   :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๕  

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สักการะประธานสงฆ์พม่า  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๕  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานสัมมนาภาษาบาลี  :: ๒๐/๐๑/๒๐๑๕  

  ประกาศ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๕  

  ภาพกิจกรรมในงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๒๘/๐๑/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๕  

  กำหนดการ งานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๕  

  มจร.ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดป้ายอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๕  

  ส.ค.ส. ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมุทิตาสักการะครูสัญญาบัตร  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิตแนะปฏิรูปการศึกษาไทย สร้างคนให้มี(พุทธิ)ปัญญาแก้ขัดแย้งได้จริง  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิตยกธรรมะเยียวยาสังคม  :: ๒๕/๑๒/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้พบปะนิสิต และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตผู้ปฏิบัติธรรม  :: ๒๕/๑๒/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศปฏิบัติศาสนกิจ ณ รัฐฉาน  :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๔  

  อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๔  

  พิธีปิดการประชุมวิชาการสัมมนา การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน  :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๔  

  คณะสงฆ์วัดเส้าหลินเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๕  

  อธิการบดี รับมอบถวายเช็ค จากนายเจริญ พรหมศร เพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้างวัดมหาจุฬาฯ  :: ๑๙/๑๒/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๔  

  กำหนดการ สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ   :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ (บาลี) ภาคที่ ๒/๒๕๕๗  :: ๑๗/๑๒/๒๐๑๔  

  มหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรูปใหม่  :: ๒๓/๑๒/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗     ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕