หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558  :: ๒๑/๑๐/๒๐๑๔  

  ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยร่วมประชุมองค์การพุทธศสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครั้งที่ ๒๗  :: ๒๑/๑๐/๒๐๑๔  

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๑๘/๑๐/๒๐๑๔  

  พิธีปิดในโครงการ"อบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา นักเรียนทุนพระราชทาน"   :: ๑๗/๑๐/๒๐๑๔  

  อธิการบดี และผู้บริหาร มจร เข้าร่วมประชุมกับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ครั้งที่ ๒๗  :: ๒๐/๑๐/๒๐๑๔  

  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 550/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึก สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557  :: ๑๔/๑๐/๒๐๑๔  

  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๔  

  แจ้งการเข้าดู ฐานข้อมูล พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง |   :: ๑๔/๑๐/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๔  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (๑๔ ต.ค.๕๗)  :: ๑๔/๑๐/๒๐๑๔  

  ขันติธรรมทางศาสนาเอกภาพบนความแตกต่าง ๕ ศาสนาในอาเซียน  :: ๑๖/๑๐/๒๐๑๔  

  มหาวิทยาลัยจัดสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2557  :: ๐๖/๑๐/๒๐๑๔  

  อธิการบดีมุทิตารองประธานสงฆ์ในนิกายเทนได ญี่ปุ่น  :: ๐๓/๑๐/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่ประมุขสงฆ์นิกายชินงอน ญี่ปุ่น  :: ๐๓/๑๐/๒๐๑๔  

  อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับพระธรรมาจารย์อินามิ แห่งนิกายเทนได ประเทศญี่ปุ่น  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๔  

  ที่ปรึกษา'สุวพันธ์'หวังผู้นำศาสนาสร้างสันติสุขอาเซียน  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๔  

  มจร ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ประมุขสงฆ์นิกายชินงอน ญี่ปุ่น  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยประชุมร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์องค์ตือและคณะสงฆ์ สปป.ลาว  :: ๐๓/๑๐/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียน  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยถวายมุทิตาสักการะประธานสงฆ์ลาว  :: ๐๓/๑๐/๒๐๑๔  

  วงถกผู้นำศาสนาอาเซียนวอนนักการเมือง นำศาสนาสร้างสันติสุขมากกว่าใช้หาอำนาจ  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๔  

  มจร.พะเยาจัดวันวิชาการพุทธศาสตร์ ปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๔  

  วอนนักการเมืองอย่านำศาสนาหาอำนาจ  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๔  

  ‘วิถีอยุธยาโมเดล’ต่างศาสนาอยู่ร่วมกันสันติสุข  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๔  

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาจุฬาฯ ระดับดี  :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิตกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๔  

  ประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑  :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๔  

  เจ้าอวาสวัดยวนธง ประเทศจีนถวายปัจจัยสมทบกองทุนพระพรหมบัณฑิต  :: ๐๓/๑๐/๒๐๑๔  

  วันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  :: ๒๕/๐๙/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐     ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕