หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงาน วันกตัญญู  :: ๒๕/๐๙/๒๐๑๔  

  เชิญร่วมงาน วันกตัญญู ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  :: ๒๔/๐๙/๒๐๑๔  

  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  :: ๒๕/๐๙/๒๐๑๔  

  ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557  :: ๒๖/๐๙/๒๐๑๔  

  พิธีถวายทุนการศึกษาพระพรมบัณฑิต : ประยูร ธมฺมจิตฺโต ประจำปี ๒๕๕๗  :: ๒๔/๐๙/๒๐๑๔  

  ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ 57095205366)  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๔  

  อธิการบดีเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง มจร วข. เชียงใหม่ แห่งใหม่  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๔  

  มหาวิทยาลัย ต้อนรับ ประธานสภาวิจัยทางสังคม แห่งอินเดีย  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๔  

  มจร จัดแถลงข่าวโครงการ "ประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑"  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๔  

  5ศาสนาจับมือสร้างสะพานสานเสวนาสันติสุข  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๔  

  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียนและการเงินนิสิต  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๔  

  กำหนดการ "วันกตัญญู" รำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิต ป.เอก (พุทธฯ) แบบ ๒.๑ ภาคพิเศษ ภาค ๒/๕๗  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๔  

  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องพุทธจริยศาสตร์กับปัญหาเรื่องการอุ้มบุญ  :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๔  

  กำหนดการ ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต - มีฤกษ์)   :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๔  

  แนะเร่งพัฒนาบัณฑิตไทยแข่งเพื่อนบ้าน  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๔  

  แนะสถาบันเร่งพัฒนา 'นิสิตนักศึกษา' แข่งขันตลาดอาเซียน  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๔  

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ห่วงพระวิปัสสนาจารย์มีน้อย  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๔  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  คณะสงฆ์สารคาม-มหาจุฬาฯ จับมือพัฒนาการศึกษา-วิชาการ  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  จัดงานรำลึกก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์น่าน เปิดป้ายศูนย์ศึกษาอาเซียน  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯ เน้นคุณภาพการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๔  

  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนิสิตต่างประเทศ  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  พระสงฆ์มหายานกราบสักการะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช   :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  มจร ถวายปริญญากิตติมศักดิ์รองประธานพุทธสมาคมจีน  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ร่วมงานสัมมนาพระพุทธศาสนานาชาติ  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มจร รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2557 กรมพลศึกษา   :: ๐๙/๐๙/๒๐๑๔  

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๖  :: ๐๗/๐๙/๒๐๑๔  

  ‘ขันติธรรมทางศาสนา’คสช.หวังแนวสร้างสันติสุขเออีซี  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑     ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕