หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สันติภาพของยุวชนคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพในประชาคมอาเซียน  :: ๑๐/๐๗/๒๐๑๔  

  ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้าน JOOMLA CMS ขั้นสูง  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๔  

  พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๔  

  กองกิจการนิสิต ขอเชิญชวนถวายผ้าอาบน้ำฝน และ ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๔  

  พระนิสิต มจร รับทุนการศึกษา  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๔  

  ถวายเงินสนับสนุนมจร.  :: ๐๔/๐๗/๒๐๑๔  

  มจร พร้อมสนับสนุนจัดการศึกษา ณวัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา  :: ๐๔/๐๗/๒๐๑๔  

  มอบทุนเล่าเรียนหลวงฯ ปี 2557 กว่า 8 ล้าน มหาวิทยาสงฆ์รับ 242 ทุน   :: ๐๔/๐๗/๒๐๑๔  

  ประกาศหยุดการเรียนการสอน   :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๕๖ ในระดับ"ดี"  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๔  

  พิธีบริจาคเงินเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวง  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๔  

  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถวายความอุปถัมภ์ มจร ๑ ล้านบาท  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบนโยบายการทำงาน  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูตไทยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๔  

  รอง เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมฉลองปริญญาบัตร “พุทธศาสตรบัณฑิต” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๔  

  มจร พร้อมร่วมมือจัดการศึกษาที่วัดนวมินทรฯ   :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๔  

  พระสงฆ์ และประชาชนเกือบครึ่งหมื่นแห่ร่วมงานมหกรรมอาเซียนอย่างยิ่งใหญ่  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๔  

  อธิการบดี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ASEAN Community : Unity in Diversity (เอกภาพในความแตกต่าง)  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๔  

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๔  

  กองวิชาการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำต้นฉบับปรับปรุงในวิชาแกนพระพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป"  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๔  

  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาบริหารการศึกษาและ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงการศูนย์พุทธวิปัสสนานานาชาติ  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เยือนพุทธศาสนิกชนชาววัดไคหยวน มณฑลฟูเจียน ประเทศจีน  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัย พบอธิบดีกรมการศาสนา มณฑลฟูเจียน ประเทศจีน  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๔  

  เตรียมก่อสร้าง 'อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย' พุทธมณฑลเชียงใหม่  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๔  

  'วัดนวมินทรราชูทิศ'ในดินแดนพระบรมราชสมภพ'ในหลวง'  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๔  

  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่'ยูเอสเอ'  :: ๒๙/๐๖/๒๐๑๔  

  'มจร'หนุนชาวเขาเรียนป.ตรีเป็นผู้นำชาวพุทธ  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเยือนวัด ไคหยวน มณฑลฟูโจ ประเทศจีน  :: ๒๖/๐๖/๒๐๑๔  

  'มจร'หนุนชาวเขาเรียนป.ตรีเป็นผู้นำชาวพุทธ  :: ๒๖/๐๖/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕     ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕