หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายการรับรองสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา   :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๓  

  ขยายเวลาการรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ตามประกาศฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556)  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๓  

  มจร ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง ประเทศจีน  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๓  

  อธิการบดีบรรยายพิเศษให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาจากสถาบันสมทบดองกุก ชอนบอบ  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมงาฌาปนกิจศพมารดานายสุธีทัศน์ สุโท  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๓  

  เจ้าอาวาสวัดยวนธงและคณะพุทธศาสนิกชนจากประเทศจีนถวายสังฆทานนานาชาติ  :: ๐๑/๑๑/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดลงทะเบียนเรียน ประจำภาค ที่ ๒/๕๖ ทางอินเตอร์เนต (ออนไลน์)   :: ๐๑/๑๑/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  :: ๒๘/๑๐/๒๐๑๓  

  'มจร'นำธารน้ำใจซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วม แนะตั้งธ.พุทธหนุนบริการสังคม  :: ๒๗/๑๐/๒๐๑๓  

  คณะสงฆ์มหายานเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพสมเด็จพระพุฒาจารย์  :: ๓๑/๑๐/๒๐๑๓  

  คณะสงฆ์มหายานกราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศให้การรับร้องพระธรรมาจารย์ชุน ฝ่า และคณะ  :: ๒๕/๑๐/๒๐๑๓  

  แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดทำ มคอ./สมอ. ปี ๒๕๕๖  :: ๒๕/๑๐/๒๐๑๓  

  'สมเด็จพระสังฆราช'สิ้นพระชนม์แล้ว  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๓  

  วันปิยะ!พระจีนถวายสังฆทานนานาชาติที่'มจร'  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๓  

  ขอเชิญชมถ่ายทอดสด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  :: ๒๒/๑๐/๒๐๑๓  

  วันปิยะ!'มจร'นิมนต์'พระเขมร-มอญ'สวดมนต์ถวาย  :: ๒๒/๑๐/๒๐๑๓  

  'วัดอรุณ-วัดหลิงกวงปักกิ่ง'ลงนามเป็นวัดพี่วัดน้อง  :: ๒๒/๑๐/๒๐๑๓  

  อธิการบดี มจร ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี จาก มสวท  :: ๑๙/๑๐/๒๐๑๓  

  +การจัดทำคำขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถานบันอุดมศึกษา  :: ๑๗/๑๐/๒๐๑๓  

  อธิการบดี บรรยายพิเศษ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  :: ๑๖/๑๐/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัยขยายเวลารับสมัครนิสิตหลักสูตร ปริญญาเอก (พุทธฯ) แบบ ๒.๑ ภาคพิเศษ ภาค ๒/๕๖  :: ๐๙/๑๑/๒๐๑๓  

  'แพรกหนามแดง'จากความขัดแย้งสู่ชุมชนสันติสุข  :: ๑๔/๑๐/๒๐๑๓  

  การประชุม Congress of Leaders of World and Traditional Religions สมัยที่ ๑๒  :: ๑๘/๑๐/๒๐๑๓  

  'ภารกิจพระ'ซับน้ำตาโยมประสบภัยน้ำท่วม  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๓  

  วส.เชียงรายพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนฯ ครั้งที่ ๒  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๓  

  +ทุกส่วนงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (กองแผนงาน)  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๓  

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เปิดโครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก  :: ๐๘/๑๐/๒๐๑๓  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕     ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕