หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำทรงและเครื่องสักการะถวายพระธรรมโมลี  :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๓  

  เปิดตัวโพธิสัตว์น้อย รณรงค์เลิกดื่มแอลกอฮอล์  :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๓  

  ๒๖๐๐ปีเหลียวหลังแลหน้า'ชุมชนสังฆะ'จะไปไหน!?!  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๓  

  ประชุมสัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนางานด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๓  

  เปิดหลักสูตรปริญญาเอก ′มหาจุฬา′รับ′เออีซี′  :: ๒๓/๐๗/๒๐๑๓  

  สถาบันภาษา มช ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันภาษา มจร  :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมเตรียมงาน ๒๖๐ สยามนิกาย  :: ๑๙/๐๗/๒๐๑๓  

  ประกาศ นิสิตผู้ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (หลังจากตรวจสอบสถานะของตนเองทางระบบ e-studentloan แล้วว่าผ่านการคัดเลือก)   :: ๑๙/๐๗/๒๐๑๓  

  สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวรธรรมคติวันอาสาฬหบูชา  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศนิเทศนิสิตต่างประเทศ  :: ๑๙/๐๗/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว  :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๓  

  พิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาคณะพุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๖  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๓  

  คณะพุทธศาสตร์ประชุมจัดทำ มคอ.(TQF)  :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๖  :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมหารือจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาอาเซียน   :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๓  

  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มจร วิทยาเขตแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๑๑/๐๗/๒๐๑๓  

  นักวิชาการชี้ วิกฤติศรัทธาปัญหาอยู่ที่พุทธบริษัท  :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๓  

  แจ้งการทำสัญญารับทุน ประเภทบัณฑิตศึกษา  :: ๑๐/๐๗/๒๐๑๓  

  พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ มจร  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๓  

  ป.ป.ช.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๓  

  ผู้แทนพระธรรมทูตสายต่างประเทศอินเดีย-เนปาล เยี่ยมพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บ  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๓  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ห่วงใยพระธรรมทูตและผู้จาริกแสวงบุญในพุทธคยา  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๓  

  ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์ (BCS)  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดี กต. นำคณะอธิการบดีสถาบันสมทบ BCS เยี่ยมชมอุโบสถกลางน้ำ  :: ๐๘/๐๗/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศให้การต้อนรับอธิการบดีสถาบันสมทบ BCS  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๓  

  พิธีมอบอุโบสถกลางน้ำ-พระพรหมมังคลาจารย์ แก่ มจร  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๓  

  มจร. ส่วนกลาง ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ หน่วยวิทยบริการจังหวัดสงขลา วัดหงษ์ประดิษฐาราม  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๓  

  อธิการบดีสถาบันสมทบ SIBA เข้าพบรองอธิกาบดีฝ่ายวิชาการ  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๓  

  ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบ SIBA  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๓  

  ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐     ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕