หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ปิดปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเลย  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๓  

  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๓  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมประชุม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ร่วมเสวนาในหัวข้อ ...สงฆ์ไสย... "สงฆ์สัย" ?  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๓  

  "มจร" จัดถก"วิกฤติศรัทธา : ปัญหาและทางออก"   :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๓  

  ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า งปม.56 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศให้การรับรองอธิการบดีสถาบันสมทบ  :: ๐๘/๐๗/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน (เพิ่มเติม))  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๓  

  พระพรหมบัณฑิตเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๓  

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มจร  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๓  

  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินภายในจาก สกอ  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๓  

  ขอเชิญถวายเทียนพรรษา ทอดผ้าป่าข้าวสารเข้าโรงครัวถวายพระสงฆ์ ๑,๕๐๐ รูป  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๓  

  ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๓  

  สรุปการจัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๕  :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๓  

  พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ ประกอบพิธีบวชพระภิกษุ ณ วัดพุทธออเรกอน สหรัฐอเมริกา  :: ๒๗/๐๖/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๓  

  พิธีรับมอบกุฏิพระพรหมสิทธิ อนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙/๒๕๕๖  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๓  

  ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยเตรียมศูนย์การศึกษาวัดนวมินทรราชูทิศ  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรพระธรรมทูตต้นแบบ  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับวัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. จัดสัมมนาวิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๓  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยชี้แจงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๓  

  ผู้บริหาร คณาจารย์มหวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๓  

  คณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมนิเทศนิสิตปีที่ ๑ และ ๓ แนะนำการใช้ห้องสมุด  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๓  

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ๔ คณะ  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๓  

  โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางถนนหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๓  

  คณะอนุกรรมการคุรุสภา เข้าตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตร ๕ ปี ของคณะครุศาสตร์  :: ๑๙/๐๖/๒๐๑๓  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙ เน้นทักษะมนุษย์สัมพันธ์  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๓  

  ขอแสดงความไว้อาลัย คุณยาย ทอย มณีศรี  :: ๒๐/๐๖/๒๐๑๓  

  ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า เรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องขอเงินพ่อแม่  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๓  

  อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย จัดงานฉลองเปิดป้ายอาคาร  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑     ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕