หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สารจากประธานองคมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  สาส์นจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  วิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๐ 'การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  ผู้นำชาวพุทธเห็นพ้องประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๓  

  แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๕  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๓  

  'มจร'จับมือ'พศ.'จัดสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างแดน   :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๓  

  งานแถลงข่าวทูตวิสาขบูชา และครอบครัวพุทธมามกะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๓  

  คณบดี คณะพุทธศาสตร์ มจร.รับเสมาธรรมจักรทองคำ  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๓  

  พระพรหมวชิรญาณ แนะพระธรรมทูต สร้าง รักษา และพัฒนาศักยภาพ  :: ๑๖/๐๕/๒๐๑๓  

  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา   :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๓  

  พระพรหมบัณฑิต : มหาจุฬาฯ เน้น CSR ประทีปส่องทางเป็นผู้นำสังคม  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๓  

  พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๖  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๓  

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๓  

  ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รอบสอง)  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๓  

  เชิญร่วมสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๕   :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๓  

  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๓  

  ม จ ร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์ทูตวีระ อินโดนีเซีย  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๓  

  รองอธิกาบดีฝ่ายต่างประเทศเยือนวัดวิหารธัมมสักการะ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๓  

  พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ต้อนรับรองนายกรัฐมตรีฮังการี่และคณะ  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๓  

  ที่พักสำหรับสวนจัดการศึกษา ต่าง ๆ งานประสาทปริญญาบัตร  :: ๒๙/๐๔/๒๐๑๓  

  +แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๑  :: ๒๙/๐๔/๒๐๑๓  

  แจ้งงบดุล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และ 2554  :: ๒๘/๐๔/๒๐๑๓  

  พระธรรมทูต ม จ ร รุ่น 19 เข้ากิจกรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๓  

  พระธรรมทูตต้องอดทน  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯ ร่วมจัดนิทรรศการ กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖   :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๓  

  +สรุปผลการดำเนินการตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาส ๑-๒   :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯ ร่วมจัดนิทรรศการ กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๓  

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๓  

  ผลการประเมินภายนอกรอบสามของ สมศ. มหาจุฬาฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๓  

  นิสิตใหม่แห่เรียนสันติศึกษาคึกคัก มุ่งเป็นวิศวกรสันติภาพ แก้ปมความขัดแย้ง  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔     ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕