หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  อธิการบดี มหาวิทยาลัยแพทย์แผนมองโกเลียเยี่ยม มจร  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๓  

  รัฐบาลพม่าถวายอัครมหาบัณฑิตสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๓  

  พระธรรมาจารย์ติช นัท ฮันห์ เยือนไทย  :: ๐๒/๐๔/๒๐๑๓  

  สมศ. ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตนครราชสีมา  :: ๒๙/๐๓/๒๐๑๓  

  แนะพระธรรมทูตอดทนอย่ายึดติดลาภ  :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อนิสิตปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติด้านภาษาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๕  :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๓  

  การเขียนโจทย์งานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทาง มจร  :: ๒๕/๐๓/๒๐๑๓  

  พิธีเปิดกิจกรรมพระธรรมทูตฯ ณ ประเทศอินเดีย  :: ๒๙/๐๓/๒๐๑๓  

  สมศ.ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม   :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๓  

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถวายการรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๓  

  พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑๙  :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๓  

  ธัมมสากัจฉาโดยพระธรรมาจารย์กกุฮาน อินามิ  :: ๒๙/๐๓/๒๐๑๓  

  รับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ๒ อัตรา  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๓  

  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (สังกัดสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์)  :: ๑๖/๐๓/๒๐๑๓  

  ประกาศรายนามผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙   :: ๑๕/๐๓/๒๐๑๓  

  บรรยากาศโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย”  :: ๑๕/๐๓/๒๐๑๓  

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  :: ๑๓/๐๓/๒๐๑๓  

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  :: ๑๑/๐๓/๒๐๑๓  

  มจร'เปิดอาคารวิปัสสนาธุระ  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๓  

  ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๓  

  ธัมมสากัจฉา:จุดต่าง-ทางร่วม มหายานญี่ปุ่น เถรวาทไทย: กัมมัฏฐานนานาชาติ  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๓  

  รายชื่อบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  :: ๐๘/๐๓/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๓  

  มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย  :: ๐๑/๐๓/๒๐๑๓  

  สมศ.เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมหาจุฬาฯ  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๓  

  ประชาสัมพันธ์การให้ทุน ป.โท-เอก ของสภาผู้แทนราษฎร  :: ๐๑/๐๓/๒๐๑๓  

  +ทุกส่วนงานให้ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  :: ๐๑/๐๓/๒๐๑๓  

  อธิการบดี เยี่ยมสถาบันสมทบ มจร ศรีลังกา  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๓  

  ตัวแทน มส. ร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๖๐ ปี นิกายสยามวงศ์ ศรีลังกา  :: ๐๔/๐๓/๒๐๑๓  

  สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖     ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕