หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) มจร จัด English Summer Camp 2013  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๓  

  กำหนดการ การพระราชทานเพลิงศพ พระมหาโพธิวงศาจารย์  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๓  

  ครบรอบ ๒๖๐ ปี สยามนิกายในศรีลังกา  :: ๐๔/๐๓/๒๐๑๓  

  คำชี้แจงสำหรับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนิสิตที่ส่งโครงการ ฯ และเข้าร่วมสัมมนา 2 - 3 มีนาคม 2556  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๓  

  คำชี้แจงการเข้าร่วมสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมฯ วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2556 สำหรับหัวหน้าหน่วยอบรม  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๓  

  กำหนดการ การสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณร ฯ ปี 2556 วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2556  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๓  

  มจร. ส่วนกลาง ติดตามงานทะเบียนนิสิตและห้องสมุด หน่วยวิทยบริการ มจร จังหวัดชัยภูมิ  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๓  

  ด่วน !!!! ขอความร่วมมือกรอบแบบฟอร์มสำรวจบุคลากร   :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๓  

  นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งใหม่  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๓  

  หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ รับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกที่ตั้ง  :: ๑๓/๐๒/๒๐๑๓  

  ประชุมเพื่อพัฒนาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๓  

  ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ระบบทะเบียนและระบบการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ”   :: ๑๓/๐๒/๒๐๑๓  

  คณบดีคณะพุทธศาสต์พบนิสิตนโยบายชัดการรับสมัครนิสิตปีนี้จบคณะพุทธฯคือทองเนื้อแท้ด้านพระพุทธศาสนา  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๓  

  มหาบัณฑิตสมานฉันท์ รุ่น1 ผู้นำแห่งสันติวิธี ชี้นำสังคมสงบสุข   :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๓  

  สถาบันภาษาจับมือคณาจารย์อ๊อกฟอร์ดเปิดหลักสูตรอังกฤษเข้าสู่อาเซียน  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดกิจกรรมการจาริกบุญขึ้นไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง  :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๓  

  พิธีลงนามความร่วมมือเครื่อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ   :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๓  

  รับสมัคร ป.ตรี ป.โท คณะพุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่อาเซียน-ประชาคมโลก  :: ๐๙/๐๒/๒๐๑๓  

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๙  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๓  

  บทสัมภาษณ์ คุณสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ทำไมเรียนคณะพุทธศาสตร์ มจร.  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดกิจกรรมจาริกบุญขึ้นไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง  :: ๐๔/๐๒/๒๐๑๓  

  ธรรมยาตรา'มจร'แผ่เมตตาหวังลดขัดแย้ง  :: ๐๒/๐๒/๒๐๑๓  

  โครงการสัมมนาพระวิทยากรสร้างเสริมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี เพื่อเยาวชน คนแปดริ้ว”  :: ๐๒/๐๒/๒๐๑๓  

  คณะพุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ไทย-จีน  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๓  

  คณะพุทธศาสตร์ขอเชิญ/นิมนต์ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ทุกชั้นปีทุกรูป/คน เข้าร่วมกิจกรรม  :: ๐๔/๐๒/๒๐๑๓  

  รัฐบาลพม่าถวายสมณศักดิ์ 'อัครมหาบัณฑิต' แก่ 'สมเด็จพระพุทธชินวงศ์'   :: ๒๙/๐๑/๒๐๑๓  

  มจร.รุกสร้างทางสว่างเปิดหลักสูตรปริญญาโทขจัดปัญหาความขัดแย้ง ปั้นกาวใจสังคมไทย  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๓  

  'หลักสูตรสันติศึกษา' ปั้นวิศวกรสันติภาพลดสังคมขัดแย้ง  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๓  

  พระธรรมทูต ปี ๕๖ เน้นภาษา วัฒนธรรม นิติธรรม  :: ๒๙/๐๑/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนิสิตปริญญาเอก ภาคพิเศษ รุ่นแรก  :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗     ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕