หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร ถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประธานพระวิปัสสนาจารย์พม่า   :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร รับมอบและเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา   :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๒  

  มจร.สร้างตึกโซลาร์เซลล์-วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๒  

  'มจร'ถวายป.เอก ปธ.พระวิปัสสนาจารย์พม่า  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๒  

  ประกาศลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคการศึกษาที่ ๒  :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๒  

  "มจร.พะเยา"ผุดอีกวิทยาเขตแห่งใหม่ รองรับพระสงฆ์ลุ่มน้ำโขง  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  

  พระธรรมวิมลโมลี สานปณิธาน หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ครบทุกโครงการใน 5 ปี  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  

  อุโบสถกลางน้ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯสุดอเมซซิ่ง บันทึกประวัติศาสตร์ ศิลปะและการเมืองของชาติ  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  

  ชู "โบสถ์กลางน้ำ" มหาจุฬาฯ สร้างใหญ่ที่สุดในโลก  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  

  รายนามผู้บริจาค มูลนิธิ มจร เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๒  

  คณาจารย์และนิสิตสถาบันสมทบจากเกาหลีเยี่ยมชม มจร อยุธยา  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๒  

  เพิ่มช่องทางรับชม MCU TV : ทีวีเพื่อการศึกษามหาจุฬา ผ่านอินเตอร์เน็ต  :: ๐๕/๐๑/๒๐๑๓  

  ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  :: ๓๑/๑๐/๒๐๑๒  

  มจร.ผุดวิทยาลัยฯนานาชาติรองรับนักศึกษาทั่วโลก   :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๒  

  เปิดแล้ว'โบสถ์กลางน้ำ'หลวงพ่อปัญญา  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๒  

  มจร เปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาอาเซียน  :: ๒๘/๑๐/๒๐๑๒  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน  :: ๒๗/๑๐/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ภาคที่ ๒/๒๕๕๕  :: ๒๖/๑๐/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตร ปริญญาเอก (พุทธฯ) แบบ ๒.๑ ภาคพิเศษ  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๒  

  ขอเชิญประชาพิจารณ์ร่างระเบียบสมาคมสาขา สมาคมศิษย์ มจร. พ.ศ..  :: ๒๕/๑๐/๒๐๑๒  

  การประชุมเพื่อร่างยุทธศาสตร์การศึกษาโครงการหลักสูตรนานาชาติ (IMAP)  :: ๒๕/๑๐/๒๐๑๒  

  พระธรรมโกศาจารย์ : พร้อมเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ทางพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก  :: ๒๖/๑๐/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดลงทะเบียนเรียน ประจำภาค ที่ ๒/๕๕ ทางอินเตอร์เนต(ออนไลน์)  :: ๒๙/๑๐/๒๐๑๓  

  ประชุมเตรียมการจัดงานพิธีถวายผ้ากฐิน และถวายปริญญา ณ ศูนย์วิปัสสนามหาสี ประเทศพม่า  :: ๒๑/๑๐/๒๐๑๒  

  สานปณิธาน 4โครงการ 5 ปี-สิ้น'หลวงพ่อปัญญา'  :: ๒๑/๑๐/๒๐๑๒  

  รอง กต เยี่ยมชมกิจการของสถาบันวิชาการพระพุทธศาสนาสีตะกู ย่างกุ้ง พม่า   :: ๒๒/๑๐/๒๐๑๒  

  พระครูบวรสิกขการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม Joomla รุ่นที่ ๒  :: ๒๐/๑๐/๒๐๑๒  

  คณะพุทธฯ ขอเชิญร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง   :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๒  

  มจร.พะเยา'ชงสอนภาษาล้านนา  :: ๑๙/๑๐/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑     ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕