หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  แจ้งเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต มจร อาจใช้งานไม่ได้  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๒  

  คณาจารย์ มจร. ปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพ์ตำราวิชาแกนพุทธศาสนา  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ย้ำ “ขันติธรรม” คือหัวใจสำคัญของพหุวัฒนธรรม  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร แนะความกตัญญูคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๒  

  รายชื่อพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 58 และ 59 (ต่างประเทศและคฤหัสถ์) รอบที่ 1  :: ๑๗/๑๒/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมงาน : งานรำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๕  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  มจร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ "ร้อยโท ดร.กุเทพ ใสกระจ่าง" วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 18.30 น.  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  การวิจัยในชั้นเรียนกับการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๔/๐๙/๒๐๑๒  

  +จัดทำประมาณการรายได้ 2556  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยฯ ประชุมตรวจงานวิจัยและติดตามงานวิจัยค้าง  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  สถาบันภาษาร่วมมือวิทยาเขตพะเยาพัฒนาบทความรองรับการประกันคุณภาพ  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  ชี้แจงกฎระเบียบการอยู่ในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๒  

  ประชุมสัมมนาฯ จัดทำต้นฉบับรายวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๒  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๒  

  ร่วมไว้อาลัย อาจารย์กุเทพ ใสกระจ่าง  :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๒  

  ประกาศ เรื่องการจัดห้องสอบ ประจำปีการศึกษาที่่ 1/2555  :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๒  

  พระมหาเถระคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมถวายสักการะงานอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี พระธรรมโกศาจารย์   :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๒  

  ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพิ่อพัฒนาบุคลาการ  :: ๒๑/๐๙/๒๐๑๒  

  ปรับเกณฑ์ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมไม่มีพระสอนต้องถูกยุบ   :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  สกอ.หวัง'มจร'เน้นศึกษาบูรณาการศาสตร์ใหม่   :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึก พิธีอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น และพิธีต้อนรับตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  หน่วยวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์ วัดสามพราน จัดกิจกรรมแนะนำแหล่งค้นคว้าแก่นิสิต  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ ผ่านการประเมินในระดับดี อธิการบดีเร่งให้จัดการสอนแบบบูรณาการ  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ร่วมงานหนึ่งทศวรรษแห่งการก่อตั้งมหาจุฬาฯ ห้องเรียนเพชรบูรณ์   :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๒  

  ประมวลภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคืนสู่เหย้ามหาจุฬา ครั้งที่ ๓  :: ๑๒/๐๙/๒๐๑๒  

  ศาล พระปกเกล้า มจร เตรียมลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๒  

  ด่วน !!! สถาบันวิจัยฯ ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๕๗   :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดีมหาจุฬาฯ ย้ำการประกันคุณภาพคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๒  

  สถาบันภาษา มจร ติดดาบบุคลากร พัฒนาภาษาสู่อาเซียน  :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นประธานหารือกิจการด้านต่างประเทศ ครั้งที่ ๒  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓     ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕