หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ม.เกษตรเชิดชูพระธรรมโกศาจารย์ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๒  

  รับสมัครนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา   :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์ ศึกษาดูงานประเทศเมียนมาร์เตรียมบุคลากรสู่ประชาคมอาเชียน   :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมการประชุมชั้แจงกรอบการวิจัย  :: ๑๘/๐๘/๒๐๑๒  

  วิทยาลัยสงฆ์พะเยาเร่งพัฒนาอาจารย์เขียนบทความรองรับประกันคุณภาพ  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๒  

  อาจารย์ครุฯ มจร. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การเป็นครูมืออาชีพ  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๒  

  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่่าฯ ชุดที่ ๒๐ พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าทุกภาคส่วน  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๒  

  ประกาศงดให้บริการ www.mcu.ac.th ชั่วคราว เพื่อซ่อมอุปกรณ์  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๒  

  รองฯ กต. พบประธานสำนักวิปัสสนามหาสี ประเทศพม่า  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๒  

  รองฯ กต. พบเอกอัครราชทูตสหภาพเมียนมาร์ประจำประเทศไทย  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๒  

  อาจารย์ครุศาสตร์และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญกุศลบิดาพระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ  :: ๑๔/๐๘/๒๐๑๒  

  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรสันติศึกษา  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๒  

  สถาบันสมุทรศาสตร์แห่งชาติของอินเดีย จัดสัมมนาเชิงปฏิการฯ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๕   :: ๑๔/๐๘/๒๐๑๒  

  มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางการปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตร   :: ๑๔/๐๘/๒๐๑๒  

  มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสเปิดการปฏิบัติวิปัสสนาภาว ๗ เดือน ถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๒  

  อาจารย์ครุศาสตร์ บรรยาย วันเทิดทูนพระคุณแม่   :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๒  

  พิธีถวายสักการะ (ทำวัตร) แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๒  

  ภาควิชาปริยัติธรรมฯ มจร. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๒  

  พระธรรมโกศาจารย์ย้ำภาษาคือกุญแจในการเชื่อมประชาคมอาเซียน  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๒  

  มจร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๒  

  ผู้บริหารคณาจารย์ มจร ทำสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษา  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๒  

  ทึ่งผลวิจัยปาณาติบาตในเซลล์มนุษย์สเต็มเซลล์ถือเป็นชีวิตมนุษย์สมบูรณ์แล้ว  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๒  

  พิธีทำสามิจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรรษา และเจริญพระพุทธมนต์ฯ‏  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๒  

  กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร และพิธีสามีจิกรรม  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๒  

  นิสิตที่ได้รับสิทธิ์ กู้ยืมเงิน กยศ รายใหม่ และรายเก่า จะต้องดำเนินการทำสัญญากู้ยืม  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๒  

  อาจารย์ครุฯ มจร รับอุดหนุนทุนวิจัยจาก สกว. :การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคใต้  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดไป๋หม่าชือ (วัดม้าขาว)  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๒  

  ห้องเรียนวัดพระแก้ว จัดปาฐกถาธรรม เรื่อง "สถานการณ์ พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย -เนปาล"   :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๒  

  ครุศาสตร์ มจร พัฒนาบุคลากร เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ปี ๕๘  :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๒  

  พระวรธรรมคติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๕   :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕     ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕