หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร. ประกอบพิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา แด่ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๒  

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๕ ทางอินเตอร์เน็ต  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๒  

  สอบข้อเขียนโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๘  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๒  

  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมรับการตรวจประเมินจาก สมศ. ใน พ.ศ.๒๕๕๖  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๒  

  คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสริมหลักสูตร วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๒  

  รองฯ กต. ให้คำปรึกษาสถาบันสมทบ มจร เกาหลี  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๒  

  รองฯ กต. พบ ว่าที่ประธานสงฆ์โชเก เกาหลี  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร.เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยร่วมประชุมกับอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๒  

  วข.นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาฯ โซนอิสานตอนใต้  :: ๑๘/๐๒/๒๐๑๒  

  ต่ออายุสมาชิก e-books และขอเชิญเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBooks’) ๒,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม/ชื่อเรื่อง  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๒  

  สมเด็จพระเทพฯ เยี่ยมชมโครงการวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๒  

  ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก  :: ๑๔/๐๒/๒๐๑๒  

  ผู้แทนศาสนาภาวนาเพื่อสันติภาพโลกโดยการร่วมแสวงหาความจริงเพื่อสันติภาพ  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๒  

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับสัมฤทธิบัตร รายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.๓)  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๒  

  ให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๒  

  ประกาศรับบทความจากวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๕๔  :: ๐๓/๐๓/๒๐๑๒  

  ประชุมกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติฯ   :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๒  

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ  :: ๐๙/๐๒/๒๐๑๒  

  วข.หนองคายเจ้าภาพจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๑  :: ๐๘/๐๒/๒๐๑๒  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๒  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๒  

  บรรยากาศ "การทำบุญครอบรอบ ๓ ปีและมอบทุนการศึกษา" ของสถาบันภาษา  :: ๑๓/๐๒/๒๐๑๒  

  รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งปม.๕๕  :: ๐๙/๐๒/๒๐๑๒  

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๖ อัตรา   :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมส่่งบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙  :: ๐๓/๐๒/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาวิชาการครั้งที่ ๒ "การบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข็งขันในสหัสวรรษใหม่"  :: ๐๓/๐๒/๒๐๑๒  

  สถาบันภาษา และกองวิชาการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมนายอิทธิพล บัวชาติ  :: ๐๓/๐๒/๒๐๑๒  

  มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว แจกเสื้อกันหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ บ้านโป่งไฮ   :: ๐๒/๐๒/๒๐๑๒  

  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   :: ๐๒/๐๒/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายอิทธิพล บัวชาติ  :: ๐๒/๐๒/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓     ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕