หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เปิด มจร. วังน้อย เป็นศูนย์อพยพหลบภัยน้ำท่วม  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๑  

  “สมเด็จพระเทพฯ”โปรดเกล้าฯ เปิดมหาจุฬาลงกรณ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๑  

  นานาชาติมอบไทยจัดวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๙  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ๔ ปี วันมรณภาพหลวงพ่อปัญญานันทะ  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๑  

  มจร ร่วมกับวัดสระเกศ และคณะสงฆ์ภาค ๒ ช่วยเหลือน้ำท่วม  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๑  

  ดร.จรรย์สมร ถวายทุน มจร ๑ ล้านบาท  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๑  

  สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุม วช. ประจำปี ๕๔  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๑  

  คุรุสภาเปิดรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 9/2554  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๑  

  มจร ถวายปริญญา พธ.ด. แด่พระธรรมาจารย์ โชเกน มิยาบายาชิ ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๑  

  ขยายความเร็ว Internet มจร วังน้อย อยุธยา เป็น ๕๐ Mbps แล้ว  :: ๐๕/๑๐/๒๐๑๑  

  ด่วน เชิญร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ใน จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.สระบุรี จำนวน ๑๒๐ วัด  :: ๐๕/๑๐/๒๐๑๑  

  ศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม วัดสระเกศ ร่วมกับมหาจุฬาฯ แจกของช่วยเหลือน้ำท่วม  :: ๐๔/๑๐/๒๐๑๑  

  สัมมนาพระถั๋งซำจั๋ง เหอหนัน จีน_Xuanzang Symposium  :: ๒๒/๑๐/๒๐๑๑  

  ประกาศ : ให้นิสิตคณะครุศาสตร์เข้าทำการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ผ่านระบบออนไลน์)  :: ๐๓/๑๐/๒๐๑๑  

  ห้องสมุดมหาจุฬาฯ ยกเครื่องปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารจัดการ  :: ๐๓/๑๐/๒๐๑๑  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการ 84 พรรษามหามงคล จิตรลดาน้อมกมลถวายพระพรชัย  :: ๐๑/๑๐/๒๐๑๑  

  รายนามผู้บริจาคมูลนิธิ มจร เดือน กันยายน ๒๕๕๔  :: ๓๑/๑๐/๒๐๑๑  

  นัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๔   :: ๐๕/๑๐/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๑  

  ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มจร.  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๑  

  ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรมแคมป์สน มจร.  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๑  

  คมชัดลึก : กรรมและชีวิตหลังความตาย วิทยานิพนธ์ดีเด่น มจร. กรรมและชีวิตหลังความตาย  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๑  

  สถาบันวิจัยฯ ร่วมงานนิทรรศการและประชุมพุทธศาสนาโลกที่เกาหลีไต้  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๑  

  กองวิชาการ และคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์(ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษาพัฒนาผลงานทางวิชาการ  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๑  

  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาการผลิตสื่ออีเลิร์นนิง(e-Learning) เพื่อการจัดการเรียนการสอน  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๑  

  มจร ถวายปริญญาฯ แด่พระธรรมาจารย์หวิง ชิง เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง   :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๑  

  ผลวิจัยบัณฑิต มจร : พระสงฆ์มิใช้เพียงผู้สอน ยังเป็นกัลยาณมิตรให้กับสังคม  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๑  

  ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่าน เยี่ยมชมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐     ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕