หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เริ่มแล้ว...! การประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาฯ ระยะ ๑๑  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๑  

  มจร จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านต่างประเทศ  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  พระธรรมโกศาจารย์ ปาฐกถา "ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัย"  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๑  

  รูปแบบการสอนที่ท้าทายครูสอนศีลธรรม : ศีล สมาธิ ปัญญา  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร น้อมถวายมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  นัดประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๑  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๑  

  นิสิตปี ๕ ครุศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯ-สพฐ.อบจ.กรุงเก่าร่วมลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๑  

  มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระธรรมาจารย์ ดิง ฉวง (Ven. Ding Xiong)  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๑  

  มจร ส่งผู้บริหารห้องสมุดเข้าอบรมผู้บริหารระดับกลางห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ ๕  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๑  

  เปิดแผนพัฒนามหาจุฬาฯ ผุดเครือข่ายโยงสู่ภูมิภาค  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๑  

  ภาพกิจกรรม ไหว้ครูและเทศน์มหาชาติ_PDCA  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๑  

  วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ ฉลองการต่อตั้งครบรอบ 24 ปี  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๑  

  สัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา วางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย เตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๑  

  ผู้บริหารมหาจุฬาฯ ชมห้องสมุดวิทยาเขตหนองคายเป็นต้นแบบห้องสมุดสวยงาม  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๑  

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯเพื่อพิจารณา(ร่าง)รายงานการประเมินตนเอง  :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๑  

  ๑๕ มหาวิทยาลัยร่วมประกวดแข่งขันในงานมหกรรมภาษาสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๑๘/๐๘/๒๐๑๑  

  ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดเข้าอบรม การจัดทำคลังข้อมูลสถาบันและจดหมายเหตุดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  :: ๑๘/๐๘/๒๐๑๑  

  รายงานการสัมมนาวิชาการ "พุทธวิธีบริหารการศึกษาสู่ความเป็นสากล" โดย คณะครุศาสตร์   :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมร่วมกับสถาบันสมทบประเทศเกาหลีใต้  :: ๑๘/๐๘/๒๐๑๑  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ระยะ ๑๑   :: ๑๘/๐๘/๒๐๑๑  

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ วันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๑  

  มจร ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๑  

  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   :: ๑๔/๐๘/๒๐๑๑  

  ๑ ปี แห่งการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๑  

  พระเทพสีมาภรณ์ ที่ปรึกษารองอธิการบดี มรณภาพแล้วตั้งศพที่วัดบึง  :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๑  

  หอสมุดกลาง มจร. เปิดบริการฝึกทักษะภาษาอังกฤษพระนิสิต  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก)  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒     ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕