หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกาดราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร มจร ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๖  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๖  

  ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  :: ๒๙/๐๙/๒๐๑๕  

  ข่าวประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๔  

  ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ 57095205366)  :: ๒๒/๐๙/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน จำนวน ๑๔ รายการ   :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๔/๐๔/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๔  

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน  :: ๒๗/๐๒/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง มหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ  :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๓  

  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มจร วิทยาเขตแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๑๑/๐๗/๒๐๑๓  

  ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน ๑ หลัง  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๓  

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๓  

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๒  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๒  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๒  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๒  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๒  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนทางไกล  :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน ๓๐ ชุด  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ชุด  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  :: ๑๕/๐๑/๒๐๑๑  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำคณะ จำนวน ๒ ห้อง  :: ๑๓/๑๒/๒๐๑๐  


                
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕