หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ข่าวสัมมนา/ประชุม

  โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๗  

  ประชุมคณะกรรมการ HR PLAN กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๗  

  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๗  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ รายวิชา พระพุทธศาสนาเถรวาท  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๗  

  ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษและชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๗  

  ประชุมคณะกรรมการจัดจำหน่ายพระไตรปิฎก อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๖  

  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง  :: ๐๑/๐๓/๒๐๑๖  

  คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานSARปีการศึกษา2557  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๕  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(๒๒ เม.ย.๕๘)   :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๕  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ : แนวคิด กระบวนการ และการพัฒนาองค์ความรู้" โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๕  

  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๕  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๕ มี.ค.๕๘)  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๕  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(๕ ก.พ.๕๘)  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๕  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗(๑๓ พ.ย.)  :: ๑๐/๑๒/๒๐๑๔  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (๑๔ ต.ค.๕๗)  :: ๑๔/๑๐/๒๐๑๔  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  :: ๑๓/๐๙/๒๐๑๔  

  คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) จัดโครงการสัมมนาวิชาการศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2557  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๔  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(๑๑ ก.ย. ๕๗)  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๔  

  ประมวลภาพงานสัมมนาถอดบทเรียนวิทยากร-โครงการคุณธรรมสัญจร สนับสนุนโดย อบจ.ฉะเชิงเทรา  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๔  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(๑๔/๐๘/๒๕๕๗)  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๔  

  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๔  

  International Conference at NIDA, September 5, 2013  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๓  

  BBC's Lecturer joins the international conference at NIDA on Sept 5-6,2013  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๓  

  ประมวลภาพประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย งปม.2557-2558  :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๓  

  เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๓  

  พิธีลงนามความร่วมมือเครื่อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ   :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๓  

  โครงการสัมมนาพระวิทยากรสร้างเสริมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี เพื่อเยาวชน คนแปดริ้ว”  :: ๐๒/๐๒/๒๐๑๓  

  ขอนิมนต์/เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะพุทธฯ เข้าประชุมฟังการตรวจประเมิน(สมศ.)  :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๓  

  ประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  :: ๑๓/๑๒/๒๐๑๒  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๒  


                        
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕